กิจกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม