ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครื่องมือและแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๒๖–๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี           ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ระดับช่วงชั้น ที่ ๓-๔) จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องมือและแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ให้กับครูในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖–๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

Read more

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี http://www.scienceweek.sru.ac.th/sciweek2561

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดและใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

Read more