ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง 31 สิงหาคม – 1กันยายน 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง  จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. ถึง 1

Read more

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  ระหว่างวันที่ 13 – 14  กรกฏาคม 2562

Read more