โครงการฝึกประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา 2-3 พย 2562

โรงเรียนสุราษฏร์พิทยาร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จัดโครงการฝึกประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE Intrenship ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ระหว่างวันที่  2-3 พย 2562

Read more

ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง 31 สิงหาคม – 1กันยายน 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง  จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. ถึง 1

Read more

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  ระหว่างวันที่ 13 – 14  กรกฏาคม 2562

Read more