ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” พบกับนิทรรศการทางวิชาการ นิทรรศการของคณะและสาขาวิชา นิทรรศการคลินิคเทคโนโลยี นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

Read more

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครื่องมือและแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๒๖–๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี           ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ระดับช่วงชั้น ที่ ๓-๔) จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องมือและแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ให้กับครูในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖–๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

Read more