ประวัติความเป็นมา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนามาจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 และระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมีการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้ 

 • ปีการศึกษา 2519 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
 • ปีการศึกษา 2521 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
 • ปีการศึกษา 2522 เปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรประจำการ (อคป.) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • ปีการศึกษา 2523 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • ปีการศึกษา 2525 เปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกคณิตศาสตร์
 • ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
 • ปีการศึกษา 2528 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • ปีการศึกษา 2530 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
 • ปีการศึกษา 2535 ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา (อ.วท.) สาขาวิชาการอาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ และสาขาวิชาสุขศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี)
 • ปีการศึกษา 2538 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ส่งเสริมสุขภาพเด็ก)
 • ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ 2541 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอก เทคโนโลยีเซรามิก
 • ปีการศึกษา 2542 เปลี่ยนการบริหารวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา เปิดสอนระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกไฟฟ้า วิชาเอกช่างโลหะ และวิชาเอกเครื่องกล
 • ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์
 • ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีเซรามิกส์
 • ปีการศึกษา 2545 งดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ส่งเสริมสุขภาพเด็ก) และคหกรรมศาสตร์ทั่วไปสาขาอาหารและโภชนาการ
 • ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
 • ปีการศึกษา 2550 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ปีการศึกษา 2552 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
 • ปีการศึกษา 2553 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
 • ปีการศึกษา 2554 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ผ่านการรับรองตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ปัจจุบัน เปิดสอน 17 สาขาวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร (แขนงพืชศาสตร์) วิทยาศาสตร์การเกษตร (แขนงสัตวบาล) เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แขนงมัลติมีเดีย แขนงโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสาร และการบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)