ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

          องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสังคมพัฒนา 

วิสัยทัศน์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

อัตลักษณ์

          ความรู้ดี  มีทักษะ  และรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

          1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในด้านความรู้ในสาขาที่ศึกษา มีระบบคิดที่ดี มีจริยธรรมในวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความเป็นไทย
          2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
          3. บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาสู่ชุมชนโดยคลินิกเทคโนโลยี
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
          5. เรียนรู้และส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
          6. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น